Lịch sử Hoàng Gia Anh 1: Có người La Mã, có Bede, trước khi có vua

Đùa thế thôi cho nó giật gân đúng mốt, chứ Bede là tên một nhân vật lịch sử, sống vào khoảng 673-735 năm sau Công Nguyên, ông là một thầy tu, và là một dịch giả rất giỏi; Bede yêu lịch sử nên cất công sưu tầm, dịch thuật, ghi chép các sự kiện xưa của […]