Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe ở Anh là một vấn đề phân cấp, với Anh ,Bắc Ailen, Scotland và Xứ Wales, mỗi quốc gia đều có hệ thống chăm sóc sức khỏe do chính phủ tài trợ và chịu trách nhiệm giải trình cho các chính phủ và quốc hội riêng biệt cùng với khu vực […]