Chính quyền Trung ương Vương quốc Anh

Chính quyền Trung ương Vương quốc Anh thành lập trên cơ sở Dân chủ Nghị viện, với thủ tướng – lãnh đạo đảng chiếm đa số trong Hạ viện – là người đứng đầu. Công việc hiện nay của chính quyền được giải quyết thông qua chính phủ gồm 21 bộ trưởng do thủ tướng lựa chọn.

Tòa nhà quốc hội – Cung điện Westminster (London, Anh)

Nghị viện gồm có Thượng viện và Hạ viện, là cơ quan lập pháp của Vương quốc Anh. Hàng tuần thủ tướng phải điều trần trước Nghị viện về việc điều hành đất nước. Tại Nghị viện, thành viên của các đảng phái chính trị khác nhau cùng lập thành các ủy ban để nghiên cứu chính sách, chẳng hạn như ủy ban Ngân sách Công yêu cầu chính phủ giải trình về các chính sách chi tiêu.

Các dự luật được thảo luận và thông qua trước hết ở Hạ viện, hay còn gọi là Viện Thứ dân, gồm 650 Nghị viện được bầu đại diện cho các khu vực bầu cử tại Anh, Scotland, WalesBắc Ireland trên cơ sở dân số. Mỗi khu vực bầu cử có khoảng 60.000 cử tri. Thành viên Hạ viện được bầu trong số những công dân Vương quốc Anh trên 18 tuổi theo nhiệm kỳ năm năm/lần. Công dân Cộng hòa Ireland hoặc công dân các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung cũng có thể tham gia bầu cử nếu đang sống trong Vương quốc Anh.

Thượng viện (Viện Quý tộc) không phải cơ quan dân cử; thành viên Thượng viện thường là những quý tộc, gọi là Thượng nghị sĩ, phục vụ suốt đời. Tuy nhiên, từ năm 1999, đạo luật Thượng viện đã chấm dứt quyền thừa kế chức vụ thành viên Thượng viện, về sau này, số Thượng nghị sĩ không cố định và chia thành ba nhóm: Thượng nghị sĩ trọn đời do nữ hoàng chỉ định theo đề nghị của thủ tướng hoặc Thượng viện; tổng giám mục và giám mục với số lượng hạn chế; còn lại bầu trong số những người thừa kế của các cựu Thượng nghị sĩ.

So với trước, quyền lực của Thượng viện đã giảm xuống trong khi tầm quan trọng của Hạ viện tăng lên do các dự luật liên quan đến tài chính và cả các dự luật có thể gây ra tranh cải chính trị đều được nêu ra tại đây. Những dự luật đã được Hạ viện thông qua chỉ có thể bị Thượng viện hoãn lại chứ không thể bị hủy bỏ.